Pre zobrazenie výsledkov stisknite ENTER, pre zrušenie zvoľte ESC.

Obchodné podmienky

upravujúce využívanie služby sMoneybox, poskytovanej bezplatne spoločnosťou TOPTAX innovations a.s. (ďalej iba "poskytovateľ"):

Nasledujúci text obsahuje prevádzkové podmienky (ďalej tiež iba "PP"), ktoré sa užívateľ služby sMoneybox (ďalej iba "užívateľ" alebo "užívatelia") zaväzuje pri využívaní služby dodržovať. V prípade porušenia PP užívateľom je prevádzkovateľ oprávnený uplatniť opatrenia tu uvedené.

 1. Služba sMoneybox (ďalej tiež "služba") spočíva v poskytnutí účtu registrovanému uživateľovi pre vedenie jeho výdavkov/útrat. Služba je poskytovaná bezplatne.
 2. Užívateľovi so záujmom o využívanie služby je umožnená registrácia, pri ktorej prejavuje súhlas so znením PP. V prípade, že užívateľ nesúhlasí so znením PP, nie je registrácia uskutočniteľná a využívanie služby užívateľom možné. Registrácia je úplne dobrovoľná. Využívaním služby prejavuje užívateľ súhlas vždy so znením PP v danú dobu aktuálnym. Nesúhlas s aktuálnym (aktualizovaným) znením PP je možné prejaviť iba ďalším nevyužívaním služby.
 3. Služba sMoneybox je poskytovaná úplne zadarmo. Jedinou podmienkou pre možnosť využívania služby je registrácia užívateľa.
 4. Znenie bodu 3. týchto PP nevylučuje prevádzku nadštandardných funkcií k základnej službe sMoneybox za úplatu. Prevádzkovateľ si teda vyhradzuje právo spoplatniť niektoré nové, v súčasnej dobe neimplementované, funkcie služby. Doterajší rozsah služby je a bude vždy bezplatne využiteľný.
 5. Využívaním či používaním služby sa rozumie prihlásenie k účtu, zadávanie, editovanie či mazanie záznamov, zobrazovanie štatistík, čítanie a zadávánie príspevkov do fóra a blogu.
 6. Prevádzkovateľ služby nenesie akúkoľvek zodpovednosť za:
  • prípadnú nefunkčnosť, zhoršenú dostupnosť či úplnú nedostupnosť služby
  • prípadné chyby v ukladaní, odstraňovaní či výpočtoch záznamov
  • prípadný únik vložených záznamov (informácií)
  • prípadné poškodenie či úplnú stratu užívateľom vložených záznamov (dát)
  • akýkoľvek iný následok vzniknutý v dôsledku využívania služby užívateľom
  • obsah informácií vložených užívateľmi
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez náhrady zmazať založený účet, pokiaľ:
  • užívateľ nepoužíva vytvorený účet viac ako 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
  • pokiaľ e-mailová adresa zadaná pri vytvorení účtu (registrácii) nie je platná, alebo spôsobuje odosielanie chybových či akýchkoľvek informatívnych hlásení a zpráv na server prevádzkovateľa
  • sa užívateľ pokúsil akýmkoľvek spôsobom narušiť bežnú prevádzku, stabilitu alebo funkčnosť služby
  • sa užívateľ pokúsil prihlásiť pod ním nevytvoreným užívateľským účtom
  • užívateľ zverejňuje pod svojim účtom informácie v rozpore s právnymi predpismi
  • užívateľ založil účet za úplatu alebo za účelom generovania akéhokoľvek výnosu
 8. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že užívateľom zadané informácie (pri registráci alebo počas využívania služby) neposkytne tretej osobe, s výnimkou oficiálnych žiadostí Policie ČR a orgánov štátnej správy oprávnených k vyžiadaniu daných informácií podľa zákona a ďalej s výnimkou ich využitia pre štatistické účely a pre zobrazovanie kontextových informácií a reklamných údajov.
 9. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať zadané e-mailové adresy pre zasielanie nevyžiadaných správ, s výnimkou systémových správ generovaných službou a ďalej potom informačných správ týkajúcich sa stavu a prevádzky služby.
 10. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek prerušiť využívanie služby. V prípade požiadavky na zrušenie registrovaného účtu je nutné využiť automatický postup podľa bodu 7. týchto PP.
 11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez náhrady ukončiť prevádzku služby sMoneybox, presunúť prevádzku služby pod inú internetovú adresu, previesť práva a povinnosti súvisiace s prevádzkovaním služby inej osobe, event. obsah dostupný pod danou internetovou adresou nahradiť akýmkoľvek iným obsahom.
 12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť text PP, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia užívateľov s tým, že zmena v žiadnom prípade nebude spočívať vo vzniku nároku voči užívateľom na akúkoľvek úplatu za využívanie základného (štandardného) rozsahu služby a taktiež nedôjde k zaviazaniu užívateľov akoukoľvek povinnosťou nesúvisiacou s pravidlami využívania služby či zverejňovania informácií na internete.
 13. We use third-party advertising companies to serve ads when you visit our website. These companies may use information (not including your name, address, email address, or telephone number) about your visits to this and other websites in order to provide advertisements about goods and services of interest to you. If you would like more information about this practice and to know your choices about not having this information used by these companies, click here.
 14. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za škody vzniknuté užívateľom v dôsledku zmeny týchto PP.

Verzia Prevádzkových podmienok - 1.12.2011